Jesteś na: Strona główna Gwarancja i zwroty
REKLAMACJE

 

 1. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy, w miarę możliwości, nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. W razie reklamacji Sprzedający wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego przysługujących Kupującemu i nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego.
 2. Sprzedający daje gwarancję na jakość sprzedawanych towarów (aktualny termin ważności oraz atesty jakościowe). Sprzedający obowiązany jest dostarczać rzeczy pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: Złotoria 237, 16-070 Choroszcz k/Białegostoku. Reklamacje można zgłaszać również za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@lodziarz.pl. W zgłoszeniu należy określić kto jego dokonuje, jakiego Towaru dotyczy, kiedy Kupujący nabył towar i na czym polega wada.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 10. W przypadku gdy Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, nie ustosunkuje się do niego uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 11. Sprzedający po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, odsyła wymieniony lub naprawiony Towar, albo wartość świadczeń Kupującego, do Klienta na własny koszt.