Odbiory osobiste realizowane są w godzinach 9:30 - 14:50

REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bubbleshop.pl.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerami telefonów:
tel. 884 85 85 85, 731 775 961, 505 843 855, 514 748 800
oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: zamowienia@bubbleshop.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Bubbleshop działający pod adresem www.bubbleshop.pl prowadzony jest przez firmę Lodziarz.pl Charubin spółka komandytowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000571246. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 542-323-40-96, Regon: 200816988. Siedziba spółki znajduje się w Zastoczu, Zastocze 78, kod pocztowy 19-111 Krypno Kościelne.

 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

 • Telefonu 884 85 85 85, 731 775 961, 505 843 855, 514 748 800

 • Poczty elektronicznej zamowienia@bubbleshop.pl

Sklep Internetowy Bubbleshop prowadzi sprzedaż hurtową i sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Sklep Internetowy Bubbleshop – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bubbleshop.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Towar.

 3. Sprzedający – Lodziarz.pl Charubin spółka komandytowa
 4. Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego. Osoby fizyczne które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości mogą korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 6. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, do Umowy Sprzedaży zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

 7. Towar (Produkt) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 8. Złożenie Zamówienia – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§3 Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bubbleshop.pl są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT).

 2. Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych polskich (PLN).

 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§4 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 2. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. 

  1. Złożenie zamówienia jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu), wybierze sposób płatności i dostawy, a następnie potwierdzi wolę złożenia zamówienia. W przypadku wybrania sposobu dostawy poprzez przesyłkę kurierską do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest podanie dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany.

  2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka a następnie dokonanie czynności opisanych w pkt 3 a.

  3. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikatu lub informacji.

 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

 7. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas w terminie 30 dni do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i innych formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 9. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 h , czas dostawy przez przewoźnika kolejne 48 h 

§5 Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się̨ za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 3. Czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem. 

 4. Informacja o kosztach dostawy znajduje się̨, na stronie Sklepu Internetowego 

 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych; 

 6. Powyższe terminy nie dotyczą̨ realizacji Zamówień́ Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również̇ zamówień́ Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią̨ indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy. 

 7. W przypadku trudności z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

8.     Zgoda na udostepnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę̨ w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać́ wystawiona faktura. 

 1. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność́ ich pochodzenia oraz integralność́ ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta.

 2. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta ponosi Klient.

 3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą̨ na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą̨ oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

 4. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń́ lub innych zastrzeżeń́ podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić́ w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń́, określając precyzyjnie ilość́ i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika. 

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika. 

 6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klientów w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru. 

 7. Przyjmuje się̨, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się̨ w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również̇ dokonania innych czynności z tym związanych. 

 8. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać́ zawartą Umowę̨ z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie. 

 

§6 Płatności

 1. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera jeden z proponowanych sposobów płatności poprzez zaznaczenie jednej z opcji, a następnie naciśnięcie przycisku „dalej”.

 2. Płatność za zamówiony towar w przypadku wyboru opcji dostawy przesyłką kurierską może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem (przedpłata) na konto bankowe sklepu nr 65 1020 1332 0000 1102 0869 0176 w PKO BP S.A.

 3. Płatność za zamówiony towar w przypadku wyboru opcji osobistego odbioru następuje gotówką podczas odbioru.

  4.Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę lub paragon.

 • OPŁATA SUP

  1. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa opłata SUP -Single Use Plastic - tzw. opłata konsumencka za produkty

   jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Od 1 stycznia 2024 r.  będzie wprowadzona opłata od 

   UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, który nabywa produkty wskazane w załączniku 6 ustawy z dnia 14.04.2023 r o

   zmianie ustawy o opłacie produktowej, obejmujące

   opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

  Poniżej wysokość opłaty konsumenckiej za każdą SZTUKĘ opakowania jednorazowego:

  • 0,20 zł netto - kubki na napoje, pokrywki na napoje

  • 0,25 zł netto - pojemniki na żywność zawierające plastik

  1. Jeżeli nabywasz produkty plastikowe na własne potrzeby i jesteś użytkownikiem KOŃCOWYM  składając

   zamówienie dodaj pozycje

  •  4077OPŁ. SUP KUBEK

  • 4078OPŁ. SUP PUDEŁKO

  do koszyka i wybierz odpowiednią ilość opłat za każdą SZTUKĘ opakowania jednorazowego

  1. Użytkownik końcowy – rozumie się przez to podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw

   sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach

   jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej

   odsprzedaży;”  Opłata konsumencką powinna być doliczana do każdej sprzedaży osobie fizycznej - kupującej na PARAGON.

  POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SĄ UŻYTKOWNIKIEM KOŃCÓW

  JEŻELI KUPUJESZ OPAKOWANIA NA FAKTURĘ - TO TY MUSISZ POBRAĆ OPŁATĘ OD UŻYTKOWNIKA

  KOŃCOWEGO - NP. OD KLIENTÓW, KTÓRZY KUPUJĄ U CIEBIE KAWĘ, JEDZENIE NA WYNOS.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może złożyć oświadczenie, na formularzu którego wzór stanowi załącznik numer 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres: Zastocze 78, 19-111 Krypno Kościelne.

  1. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  2. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar. Towar powinien być odesłany na adres siedziby Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

  3. Zwracany w tym trybie Towar powinien być w stanie nienaruszonym i nieużywalnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  4. Sprzedający zwróci Klientowi będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

  5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. W przypadku, gdy Klient płacił przelewem, zwrot płatności otrzymanych od Klienta nastąpi na konto z którego dokonana była płatność, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże inne konto. W przypadku, gdy płatność była uiszczana przy odbiorze Towaru, Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy każdorazowo powinien wskazać numer konta, na który mają być zwrócone pieniądze.

 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. W przypadku Towarów, które nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów zwrotu.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8 Procedura reklamacji

 1. Prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki od kuriera czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę oraz sprawdzeniu zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie lub zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Protokół szkody sporządzony w trakcie dostawy w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym do dalszego wszczęcia procedury reklamacyjnej.

 2. Sklep daje gwarancję, na jakość sprzedawanych towarów (aktualny termin ważności oraz atesty jakościowe).

 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

 5. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 6. Sprzedający po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, odsyła wymieniony lub naprawiony Towar, albo wartość świadczeń Kupującego, do Klienta na własny koszt.

 7. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: Zastocze 78, 19-111 Krypno Kościelne. Reklamacje można zgłaszać również za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@bubbleshop.pl. W zgłoszeniu należy określić, kto jego dokonuje, jakiego Towaru dotyczy, kiedy Kupujący nabył towar i na czym polega wada.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży stosuje się postanowienia ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ul. Żelazna 9, lok. 1U, 15-297 Białystok, tel. 857428052). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

 6. Do składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędny jest komputer wyposażony w co najmniej: przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 20+, Google Chrome 30+).

 7. Data opublikowania regulaminu 17.08.2022

Zasady zamawiania i dostawy lodów rzemieślniczych

Zasady określają warunki sprzedaży, realizacji zamówień i dostawy na których odbiorca dokonuje zakupu lodów rzemieślniczych (zwanym dalej "LR"). Niniejsze zasady są integralną i nierozłączną częścią REGULAMINU SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ platformy zakupowej lodziarz.pl

Dostawcą jest:

LODZIARZ.PL Charubin spółka komandytowa, z siedzibą w Zastoczu, (19-111 Krypno Kościelne), Zastocze 78 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy – KRS za numerem KRS: 0000571246, NIP: 5423234096, REGON:200816988,

 1. Zamówienia na LR może złożyć wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po uprzedniej rejestracji konta na platformie lodziarz.pl i uzyskania dostępu do kategorii.
 2. Zamówienia na LR należy składać poprzez platformę zakupową http://www.Lodziarz.pl">www.Lodziarz.pl.
 3. Prezentowana cena za opakowanie-kuwetę lodów jest ceną orientacyjną. Szczegółowa wartość zamówienia będzie widoczna po wystawieniu dokumentu sprzedaży. 
 4. Minimalne zamówienie wynosi jeden zestaw. Zestaw składa się z 6 kegów i jednego pojemnika izotermicznego. 
 5. Zamówienia należy składać w pełnych zestawach.
 6. Odbiorca powinien dokładać najwyższej staranności w celu ochrony kegów i pojemników izotermicznych przed zniszczeniem i uszkodzeniem, które stanowią własność dostawcy. W przypadku zniszczenia kegów lub pojemnika izotermicznego, Odbiorca zostanie obciążony ich kosztami w wysokości określonej na platformie zakupowej www.lodziarz.pl  
 7. Wysyłka LR odbywa się we wskazane dni tj. poniedziałek, wtorek, środa. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia przesyłki w ciągu 24h przez Przewoźnika.
 8. Dostawca na pisemne życzenie Odbiorcy umożliwia wysyłkę zamówienia w czwartek. 
 9. Dostawa zamówionych LR jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa odbywa się na koszt Odbiorcy. 
 10. Obowiązkiem Odbiorcy jest odebrać przesyłkę z LR w dniu doręczenia. Nieodebranie, odmowa przyjęcia lub odebranie w późniejszym terminie nie może zostać uwzględnione w procesie reklamacji.
 11. W przypadku nieotrzymania przesyłki do godziny 12.00 następnego dnia po jej wysłaniu przez Dostawcę należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Dostawcy. Zgłoszenie tego faktu w późniejszym terminie nie może zostać uwzględnione w procesie reklamacji. 
 12. Zakupionych LR nie można zwrócić, można je reklamować.
 13. Lody wysyłane są w kuwetach wielorazowych ( metalowych ), jednak w razie zaistnienia potrzeby,  zastrzegamy sobie prawo wysyłki w kuwetach  jednorazowych plastikowych. 
 14. Dostawa LR jest realizowana transportem własnym Sprzedającego lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, a w niektórych przypadkach dopuszcza się możliwość odbioru osobistego LR w siedzibie Dostawcy. O dostępnych formach dostawy i związanych z nimi kosztami Odbiorca zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia.
 15. Odbiór osobisty LR odbywa się w godzinach pracy Dostawcy jednak nie później niż na 1 godzinę przed zamknięciem magazynu Dostawcy.
 16. Status realizacji zamówienia oraz przesyłki jest dostępny w panelu klienta na stronie Lodziarz.pl, oraz przesyłany jest na wskazany przez Odbiorcę adres email.
 17. LR dostarczane będą w pojemnikach izotermicznych w których znajduje się suchy lód. Podczas otwierania przesyłki należy zachować odpowiednie środki ostrożności i nie dotykać suchego lodu znajdującego się w pojemnikach izotermicznych!
 18. Odbiorca przed rozpoczęciem sprzedaży/sezonu LR dostarczy Dostawcy kegii oraz pojemniki izotermiczne, odpowiadające jego zapotrzebowaniu.
 19. Dostawca może wynająć Odbiorcy opakowania. Koszt użyczenia będzie liczony według cennika Dostawcy za każdy dzień najmu począwszy od 10 dnia od otrzymania dostawy. 
 20. Zwracane lub przekazywane dla Dostawcy opakowania tj. kegi i pojemniki izotermiczne winny być czyste. Zwrot opakowania zanieczyszczonego będzie skutkowało wystawieniem faktury obciążającej za mycie opakowań w wysokości 8 zł netto za opakowanie. 
 21. Odbiorca po otrzymaniu towaru zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada znamion uszkodzenia. W przypadku stwierdzenie wady należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym w celu wszczęcia procedury reklamacji.
 22. Reklamację do firmy kurierskiej składa Dostawca na podstawie protokołu szkodowego wypełnionego przez odbiorcę w obecności kuriera. Taki formularz kurier ma przy sobie i jego obowiązkiem jest spisanie go wspólnie z klientem.
 23. Odbiór przesyłki od kuriera bez zastrzeżeń, a następnie zgłoszenie jej uszkodzenia może spowodować odrzucenie roszczeń przez ubezpieczyciela i być argumentem do odmowy wypłaty odszkodowania. 
 24. Jeśli zaistnieje konieczność wypełniania protokołu szkodowego należy wypełnić go osobiście. Zlecenie tej czynności kurierowi, który często podaje w nim informacje niezgodne z prawdą, a tym samym interesem klienta (np.  że towar jest zniszczony, ale opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone itp.).
 25. Reklamacje można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@lodziarz.pl">biuro@lodziarz.pl. W zgłoszeniu należy określić, kto jej dokonuje, kiedy Kupujący nabył towar i na czym polega reklamacja, dołączyć protokół oraz zdjęcia.
 26. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia rejestracji reklamacji.

Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kegów oraz boxów w terminie do 21 dni od daty otrzymania . W przypadku braku zgłoszenia chęci zwrotu w powyższym terminie zostanie naliczona opłata : 

1 KEG - 5 zł za dzień opóźnienia 

1 BOX - 10 zł za dzień opóźnienia 

W Razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z hurtownią Lodziarz.pl pod  nr  tel. 884 85 85 85.

data publikacji 17.08.2022